قایق موتوری

قایق موتوری قایقی است که توسط موتور نیرو می‌گیرد.

باتری این قایق زیر صندلی قرار گرفته و فضای زیر این قایق باید بیشتر از ۱ متر باشد.

با تیوپ ترک

تولید داخل

مناسب برای شهربازی های کوچک و بزرگ